logo
ul. Piwna 35/37

00-265 WARSZAWA

tel. +48 22 831 18 73


 
pełna oferta galerii

Z oferty galerii

Ludwik MISKY ,Czartak, 1928 , litografia, papier, 20,7 x 27 cm

Czartak, 1928

Ludwik MISKY

litografia, papier

20,7 x 27 cm

Jerzy FEDKOWICZ ,Portret mężczyzny , olej, tektura, 26 x 18,5 cm

Portret mężczyzny

Jerzy FEDKOWICZ

olej, tektura

26 x 18,5 cm

Widelec do wędlin, Dusseldorf, Niemcy, 1895-1917 , srebro próby 800, długość 18 cm

Widelec do wędlin, Dusseldorf, Niemcy, 1895-1917

srebro próby 800

długość 18 cm

Para kubków kiduszowych, Kraków, lata międzywojenne, srebro próby 3, wysokość 3,5 cm

Para kubków kiduszowych, Kraków, lata międzywojenne

srebro próby 3

wysokość 3,5 cm

Jan BERGER (Börger) ,Kobieta z koszem , olej, płótno, 63,5 x 48 cm

Kobieta z koszem

Jan BERGER (Börger)

olej, płótno

63,5 x 48 cm

REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWYCH

 

1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 

2. Aukcja obejmuje dzieła sztuki i przedmioty o wartości historycznej, artystycznej lub muzealnej oraz inne obiekty zlecone do sprzedaży bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

 

3. Przedmioty przeznaczone na aukcję można oglądać w określonym przez organizatorów czasie w galerii Altius.

 

4. Aukcja odbywa się tylko w internecie i jest prowadzona przez całą dobę, w oparciu o podany katalog przedmiotów umieszczony na odpowiednich stronach internetowych i odpowiednich nośnikach elektronicznych.

 

5. Dom Aukcyjny Altius poprzez aukcjonera lub osobę upoważnioną ma prawo, w czasie trwania licytacji, w formie pisemnej, na odpowiedniej stronie internetowej, uzupełnić informacje, dodać do katalogu lub wycofać obiekty z licytacji bez podania przyczyny i nie ponosi z tego powodu żadnej odpowiedzialności.

 

6. Wszelkie zmiany w katalogu przedmiotów podawane przed lub w czasie licytacji są traktowane jako obowiązujące uzupełnienia.

 

7. Dom Aukcyjny ma prawo odmówić osobie prawnej bądź fizycznej wzięcia udziału w licytacji bez podania przyczyny.

 

8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia osoby uczestniczącej w aukcji w czasie trwania licytacji bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

 

9. W przypadkach uporczywego naruszania regulaminu, zalegania z płatnościami i innych działań na szkodę organizatorów, Ci zastrzegają sobie prawo do powiadomienia o tym odpowiednich organów oraz innych galerii i domów aukcyjnych.

 

10. Osoby, które chcą brać udział w licytacji obowiązane są dokonać wcześniej rejestracji w systemie aukcyjnym Domu Aukcyjnego Altius, według wzoru prezentowanego na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Altius i otrzymać pocztą elektroniczną potwierdzenie od organizatorów aukcji (jest to równoznaczne z założeniem konta internetowego w systemie aukcyjnym Domu Aukcyjnego Altius). Rejestracja i jej potwierdzenie przez organizatorów (założenie konta) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w aukcji internetowej. Konto internetowe w Domu Aukcyjnym Altius upoważnia do uczestniczenia we wszystkich aukcjach internetowych w Domu Aukcyjnym Altius.

 

11. W celu założenia konta internetowego w Domu Aukcyjnym Altius, jako warunku koniecznego, który upoważnia do uczestnictwa w licytacji, osoby pragnące brać w niej udział zobowiązane są do pozostawienia danych kontaktowych i osobowych, według podanego wzoru. Pozostawienie tych danych jest jednoczesną zgodą na ich przetwarzanie w celach marketingowych i statystycznych oraz wykorzystanie przez organizatorów do nawiązania kontaktu i bezpiecznego przebiegu aukcji. Organizatorzy zobowiązują się do nieudostępniania tych danych nikomu innemu i nie wykorzystywania ich do innych celów.

 

12. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.), osoba rejestrująca się w serwisie internetowym wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Aukcyjny Altius, przysługuje jej prawo wglądu oraz prawo poprawiania swoich danych osobowych oraz wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub pocztową informacji handlowych od Domu Aukcyjnego Altius, a także oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.

 

13. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych aukcji internetowych w Domu Aukcyjnym Altius dostępne są na stronie danej aukcji internetowej oraz na kartach poszczególnych przedmiotów wystawionych na danej aukcji.

 

14. Aukcja rozpoczyna się w określonym dniu o wyznaczonej godzinie i trwa aż do podanej przez organizatorów daty i godziny jej zakończenia. Aukcje internetowe w Domu Aukcyjnym Altius są aukcjami z przedłużonym czasem trwania, co oznacza, że złożenie nowej oferty (zalicytowanie) w przeciągu ostatnich dwóch minut trwania aukcji przedłuża ją o kolejne 2 minuty (dotyczy to także doliczonego czasu – aukcja może być przedłużana kilkukrotnie).

 

15. System aukcyjny działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik musi zalogować się do systemu aukcyjnego oraz zgłosić swój udział w aukcji na karcie dowolnego przedmiotu pochodzącego z danej aukcji – zgłoszenie jest ważne na wszystkie przedmioty wystawione na danej aukcji.

 

16. Każdy z przedmiotów podlegających sprzedaży w aukcji posiada cenę wywoławczą oraz określone jest postąpienie (kwota, o którą podniesiona zostaje cena danego przedmiotu w przypadku zalicytowania), co jest odpowiednio wskazane w karcie aukcyjnej danego przedmiotu.

 

17. Uczestnik aukcji, licytując, określa samodzielnie limit, do którego osiągnięcia będzie prowadzona licytacja na jego rzecz. Minimalny limit, który można ustalić, jest to najlepsza widoczna na karcie przedmiotu oferta powiększona o kwotę postąpienia obowiązującą dla danej aukcji (limit w wysokości takiej jest zawsze automatycznie proponowany przez system aukcyjny). W przypadku, jeżeli uczestnik jest pierwszą osobą uczestniczącą w aukcji danego przedmiotu, minimalny możliwy do zaoferowania limit to cena wywoławcza. Automatycznie na rzecz uczestnika, który dany limit ustalił, będzie prowadzona licytacja aż do ewentualnego osiągnięcia tego limitu. Przedmiot można nabyć za kwotę wyznaczoną przez wskazany przez uczestnika limit lub niższą. W czasie trwania aukcji na karcie każdego przedmiotu objętego sprzedażą aukcyjną wyświetlana jest lista najlepszych ofert.

 

18. Osoby nie mogące osobiście uczestniczyć w aukcji, a pragnące dokonać zakupów, mogą to zrobić za pośrednictwem Domu Aukcyjnego, który to w ich imieniu będzie uczestniczyć w licytacji. W każdym takim przypadku należy odpowiednio wcześniej uzgodnić warunki uczestnictwa z Domem Aukcyjnym, kontaktując się telefonicznie, listownie, bądź za pomocą poczty e-mail.

 

19. Ceny podane w katalogu danej aukcji internetowej są cenami wywoławczymi i są podane w polskich złotych. Organizatorzy określają postąpienie (podwyższenie stawki - zwyczajowo 10% ceny wywoławczej), ustalają ostateczną cenę, wskazują nabywcę i rozstrzygają wszelkie spory, poprzez wyświetlanie odpowiednich informacji na odpowiednich stronach internetowych. Mogą zarządzić ponowną licytację obiektów, co do których powstał spór oraz niesprzedanych.

 

20. Nabywcą jest uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę (zaproponował najwyższy limit). Ceną uzyskaną (wylicytowaną) jest limit zatwierdzony przez osobę, której oferta jest druga w kolejności, powiększony o kwotę postąpienia obowiązującą dla danej aukcji internetowej. W przypadku, gdyby w aukcji wziął udział tylko jeden uczestnik, ceną uzyskaną (wylicytowaną) jest cena wywoławcza danego przedmiotu. W przypadku gdyby dwóch uczestników zaoferowało taką samą cenę (ustaliło identyczne limity), która będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zwycięzcą zostaje osoba, która złożyła swoją ofertę jako pierwsza.

 

21. Zakończenie licytacji przedmiotu i jego nabycie przez licytującego potwierdzane jest stosownym komunikatem.

 

22. Do uzyskanej (wylicytowanej) ceny danego przedmiotu Dom Aukcyjny dolicza opłatę organizacyjną w wysokości 15% tej ceny. Opłata ta dotyczy również ofert kupna złożonych, na pozycje niesprzedane, po zakończeniu poszczególnych licytacji, bądź w terminie późniejszym.

 

23. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wymaganej kwoty w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji. Za datę wpłaty liczy się dzień wpływu należności do kasy organizatorów lub na wskazany przez nich rachunek bankowy. Prawo własności przechodzi w całości na kupującego z chwilą wpłacenia pełnej kwoty, określonej zgodnie z pkt 20 i 22.

 

24. Niedotrzymanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować skutki przewidziane prawem i zwyczajem.

 

25. Odbiór wylicytowanych i wykupionych obiektów powinien być dokonany bezpośrednio po dokonaniu wpłaty. W innym razie przechowanie, ubezpieczenie i dostarczenie ich odbywa się po uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym, na koszt i ryzyko nabywcy. Odpowiedzialność za zakupione przedmioty przechodzi na kupującego z chwilą odebrania przedmiotów z Domu Aukcyjnego bądź nadania ich firmie doręczycielskiej, zgodnie z dyspozycją kupującego.

 

26. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni, licząc od dnia zakończenia licytacji, zwrócić zakupiony obiekt w przypadku, gdyby opis katalogowy nie zgadzał się ze stanem faktycznym, co musi być udokumentowane przez nabywcę i poparte wiarygodnymi ekspertyzami uznanych w poszczególnych dziedzinach ekspertów.

 

27. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 

28. Dom Aukcyjny Altius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w aukcji internetowej, spowodowane przez uwarunkowania niezależne od organizatorów i leżące poza ich zasięgiem. Między innymi za awarie wszelkich łączy internetowych i telefonicznych

tak krajowych jak i zagranicznych, jak też innych awarii sprzętu, który nie

jest własnością organizatorów i nie jest pod ich opieką.

 

29. Organizatorzy aukcji przypominają, że zgodnie z przepisami polskiego prawa wywóz obiektów poza granice wymaga stosownych pozwoleń.

 

30. Na mocy obowiązującego prawa organizatorzy aukcji zobowiązani są do zebrania danych osobowych, określonych stosownymi przepisami, klientów dokonujących zakupów na kwotę ponad 15 000,- Euro oraz w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 listopada

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).

 

31. Na podstawie art. 20 ust. 2. ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej, jeśli zgłoszą to tuż po zakończeniu licytacji danej pozycji.

 
pełna oferta galerii

Z oferty galerii

G. ŚWIERKOSZ ,W lesie , akwarela, papier, 60 x 26 cm

W lesie

G. ŚWIERKOSZ

akwarela, papier

60 x 26 cm

Patera porcelanowa zdobiona motywem kwiatowym , porcelana szkliwiona, malowana naszkliwnie, 29,5 x 24 cm

Patera porcelanowa zdobiona motywem kwiatowym

porcelana szkliwiona, malowana naszkliwnie

29,5 x 24 cm

Paterka, początek XX wieku , srebro próby 800, wymiary 11 x 8,2 cm; głębokość 1,8 cm

Paterka, początek XX wieku

srebro próby 800

wymiary 11 x 8,2 cm; głębokość 1,8 cm

Para kubków kiduszowych, Kijów, koniec XIX wieku , srebro próby 84, wysokość 4,3 cm

Para kubków kiduszowych, Kijów, koniec XIX wieku

srebro próby 84

wysokość 4,3 cm

Milos KRATKY ,Pejzaż podgórski , olej, tektura, 50 x 70,5 cm

Pejzaż podgórski

Milos KRATKY

olej, tektura

50 x 70,5 cm

tworzenie stron www warszawa, projektowanie serwisów internetowych
  Dom Aukcyjny ALTIUS www.altius.com.pl © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone  altius@altius.com.pl